Състояние в регистъра към:

14.11.2008 г.

Наименование:

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ

Правна Форма:

Еднолично акционерно дружество

ЕИК:

000649348

Адрес:

София, ул. ТРИАДИЦА 8

Собственост:

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД 100% - едноличен собственик на капитала

Управление:

ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ ВЕЛКОВ - представител | ГАЛИНА АНДРИЯНОВА ТОШЕВА-ГРИГОРОВА - съвет на директорите | МАРДИК РУПЕН ПАПАЗЯН - съвет на директорите | ИВАН АСЕНОВ АТАНАСОВ - съвет на директорите | МАРДИК РУПЕН ПАПАЗЯН - представител | ИВАН ГОСПОДИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ - съвет на директорите | ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ ВЕЛКОВ - съвет на директорите

Предмет на дейност:

ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ПОКУПКИ И ПРОДАЖБИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, СНАБДЯВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ПРИСЪЕДИНЕНИ КЪМ ПРЕНОСНАТА МРЕЖА, ВНОС И ИЗНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, СТРОИТЕЛНА И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВОТО И ЕЛЕКТРОПРЕНОСА, ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, ВНЕДРЯВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕНОСА НА ЕНЕРГИЯ.