Състояние в регистъра към:

28.03.2022 г.

Наименование:

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ

Правна Форма:

Еднолично акционерно дружество

ЕИК:

000649348

Адрес:

София, ул. ТРИАДИЦА 8

Собственост:

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД 100% - едноличен собственик на капитала

Управление:

ИВАН ТОДОРОВ ЙОНЧЕВ - съвет на директорите | МОМЧИЛ ВЕКИЛОВ ВАНОВ - съвет на директорите | ХРИСТО ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ - съвет на директорите | ВАСЯ МИХАЙЛОВА НИКОЛОВСКА - съвет на директорите | ВЕСЕЛИН МИРЧЕВ ПЕТРОВ - съвет на директорите | ИВАН ТОДОРОВ ЙОНЧЕВ - представител

Предмет на дейност:

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ,ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ПОКУПКИ И ПРОДАЖБИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ,СНАБДЯВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ПРИСЪЕДИНЕНИ КЪМ ПРЕНОСНАТА МРЕЖА,В HOC И ИЗНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ,СТРОИТЕЛНА И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВОТО,ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, ВНЕДРЯВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕНЕРГИЯ.