Състояние в регистъра към:

25.09.2014 г.

Наименование:

АЕЦ КОЗЛОДУЙ

Правна Форма:

Еднолично акционерно дружество

ЕИК:

106513772

Адрес:

Козлодуй,

Собственост:

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД 100% - едноличен собственик на капитала

Управление:

ЖАКЛЕН ЙОСИФ КОЕН - съвет на директорите | ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ - съвет на директорите | ИВАН ТОДОРОВ ЙОНЧЕВ - съвет на директорите | ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ - представител

Предмет на дейност:

1 - ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ, КОЯТО ДЕЙНОСТ ИЗВЪРШВА ПРИ НАЛИЧИЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА: ВАЛИДНА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ОТ ОПРЕДЕЛЕНА В НЕЯ ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВЕНА МОЩНОСТ, ВАЛИДНИ ЛИЦЕНЗИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЗБИЯЕ, ИЗДАДЕНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ /ВАЛИДНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНОТО В НЕГО ПРОИЗВОДСТВЕНО СЪОРЪЖЕНИЕ/. 2 - ВНОС И ИЗНОС НА СВЕЖО И ОТРАБОТЕНО ЯДРЕНО ГОРИВО. 3 - ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО, ОПРЕДЕЛЕНА В ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ. 4 - СТРОИТЕЛНА, МОНТАЖНА И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВОТО И ТОПЛОПРОИЗВОДСТВОТО. 5 - ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ НА ВИСОКО И СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ И НА ТОПЛОЕНЕРГИЯ. 6 - ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ, ПРИ НАЛИЧИЕ НА ВАЛИДНА ЛИЦЕНЗИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНА ЕНЕРГИЯ / ЗБИЯЕ /.